-


Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. 1970 . . . 18: 29. - .

, : 1
-REGNUM VEGETABILE
LYCOPODIOPHYTA-
EQUISETOPHYTA-
POLYPODIOPHYTA-
PINOPHYTA-
EPHEDROPHYTA-
MAGNOLIOPHYTA-
ALGAE-
LICHENES -
BRYOPHYTA -

-REGNUM FUNGI


ASCOMYCOTA-
BASIDIOMYCOTA-
()
, , -,